Zarządzanie bądź administrowanie Wspólnotami Mieszkaniowymi

Zakres usługi obejmuje:

* uczestnictwo w przejęciu dokumentacji przekazywanej Wspólnocie przez dotychczasowego administratora,
* prowadzenie wykazu lokali,
* zapewnienie dostaw mediów,
* przygotowanie dokumentów umożliwiających ubezpieczenie budynku,
* przygotowanie propozycji planu gospodarczego,
* przygotowanie, organizacja i obsługa zebrań Wspólnoty,
* nadzór nad należytym utrzymaniem stanu sanitarno-porządkowego budynku i jego otoczenia,
* wydawanie zaświadczeń i poświadczeń dotyczących lokalu,
* obsługa dodatków mieszkaniowych,
* prowadzenie książki obiektu budowlanego,
* wykonywanie obowiązkowych przeglądów,
* prowadzenie dokumentacji budynków wymaganej przez przepisy Prawa Budowlanego itp.
* prowadzenie ewidencji księgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, zgodnie z Ustawą o własności lokali,
* prowadzenie rachunku bankowego i ewidencja obrotu środków finansowych,
* rozliczanie okresowych zaliczek na świadczenia,
* prowadzenie rozliczeń publiczno-prawnych z Urzędem Skarbowym i ZUS w zakresie rozliczenia podatków i składek na ubezpieczenia społeczne,
* analiza kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej,
* sporządzanie sprawozdań finansowych Wspólnot Mieszkaniowych


Partnerzy

© 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.